Onderwijskwaliteit is onder andere af te lezen aan de opbrengsten. Voila heeft zich als doel gesteld geen zwakke scholen binnen de stichting te hebben.

De ambitie is uitgesproken om elke school tenminste op het gemiddelde van de schoolgroep te laten scoren. Daarnaast blijft het belangrijk dat de individuele scores van de leerlingen overeenkomen met de schoolverwachting op basis van het leerlingvolgsysteem, observaties en prognoses. Om de scholen hierbij te ondersteunen, is in september 2016 het kwaliteitsteam Onderwijs van start gegaan.

De eerste positieve resultaten zijn nu al waar te nemen. In 2017 zijn er vier scholen van Voila die een goed scoren. In plaats van één school in 2016.

Bij alle scholen staat de ouderbetrokkenheid op de agenda, de oriëntatiefase is geslaagd.
In 2016 is de ouderbetrokkenheid vooral te zien geweest in interactieve vormen van communicatie. Het toepassen en het zorgvuldig omgaan met digitale mogelijkheden wordt door alle scholen ingezet om de communicatie met de ouders te verbeteren.

Voila heeft door middel van enquêtes, observaties, evaluaties, visitaties en analyses in beeld gekregen waar de scholingsbehoeftes van de stichting liggen. Door een nascholingsplan te ontwerpen dat tegemoet komt aan de behoeftes, is er een lerend netwerk ontstaan waarin met en van elkaar geleerd kan worden.

In 2016 zijn de visitaties, de inspectiebezoeken en de inhoudelijke gesprekken meegenomen in de monitoring van het handelings- en opbrengstgericht werken van leerkrachten . Er komt steeds meer zicht op de processen in de scholen, daarmee vergroot het de behoefte om interventies te plegen op de werkvloer zodat het niet blijft bij constateringen, maar leidt tot duurzame kwaliteit.
Het samenwerkingsverband De Eem heeft in 2016 € 95,00 per leerling beschikbaar gesteld om de basisondersteuning op de scholen verder te ontwikkelen en deze doelen te behalen. Deze zogenaamde impuls gelden zijn door Voila gebundeld. Van dit bedrag ontvangt elke school € 45,00 per leerling om de intern begeleider te bekostigen. Intern begeleiders van 4 scholen hebben voor het schooljaar 2016-2017 een uitbreiding van 0,1 fte gekregen. Ook dit wordt bekostigd uit de impulsgelden.

Van het overige bedrag wordt o.a. de coördinator Passend onderwijs bekostigd en de coördinator van de IB-kring Leusden. De functie “coördinatie van de IB kring” is met ingang van schooljaar 2016-2017 vervallen. Om de basisondersteuning en de kwaliteit van onze scholen nog verder te verhogen is met ingang van schooljaar 2016-2017 een bovenschools kwaliteitsteam geformeerd. De coördinator passend onderwijs maakt hier deel vanuit. Op deze manier kunnen we nog beter de onderwijsresultaten, basisondersteuning, scholing en begeleiding koppelen.
Vlak voor de kerstvakantie van 2015-2016 werd duidelijk er in Leusden een noodopvang voor asielzoekers zou komen voor minimaal 9 maanden met een optie tot een verlenging van nog eens 6 maanden.

De noodopvang zou half februari haar deuren openen voor 400 personen. Wij konden rekenen op ongeveer 10% kinderen in de basisschoolleeftijd.


Formeel werd de taalschool een onderdeel van obs De Heerd, maar opereerde verder als zelfstandige school in het voormalige bestuurskantoor.

In zeer korte tijd werd er een team samengesteld met overwegend leerkrachten van Voila. En op 1 maart werden de eerste leerlingen verwelkomd en de school groeide snel uit tot 42 leerlingen.

Op de laatste dag voor de zomer te horen kregen we te horen dat de noodopvang binnen 6 weken zou sluiten! Verbijsterd maar niet verslagen begonnen we aan de zomervakantie.
Zo snel mogelijk na de zomervakantie is met iedere leerkracht gekeken naar een andere functie binnen Voila of elders.

Tegelijkertijd kwamen er toch leerlingen met een status op school die in Leusden kwamen te wonen. Van lieverlee meldden zich meer statushouders- en overige “nieuwkomers” kinderen aan en in november is de beslissing genomen om in ieder geval het schooljaar 2016 - 2017 door te gaan met een minimale formatie aan leerkrachten en ondersteuning, maar met een maximaal resultaat voor de inmiddels 25! Leerlingen.