Eén van de doelstellingen uit ons strategisch Beleidsplan is de bovenschoolse organisatie aan te passen naar de terugloop van het aantal leerlingen (krimp). Het CvB heeft hier een onderzoek naar laten doen door Beekveld & Terpstra. Het rapport “Aanpassen zonder haast: Koersen op kwaliteitsbehoud bij krimp” komt in ons Jaarverslag ter sprake.

Naar aanleiding van dit rapport heeft het CvB een besluit genomen ten aanzien van de herstructurering van de organisatie van Voila. Het komt er in het kort op neer dat in 2020 nog één bestuurder zal zijn (in plaats van twee) en twee clusterdirecteuren ( in plaats van vier). Door deze afslanking voorkomt het CvB dat Voila moet gaan bezuinigen op de werkvloer van de scholen. Het verlies aan beleidskracht wil het CvB ondervangen door de schooldirecteuren meer beleidsvoorbereidend werk te laten doen en intensiever samen te werken met andere schoolbesturen in de regio. Het voorgenomen besluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en heeft een positief advies gekregen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).
De Raad van Toezicht van Voila (de Raad) houdt intern toezicht op het functioneren van het College van Bestuur van Voila (CvB). De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen wettelijk en statutair vast. De agenda van de Raad van Toezicht en haar commissies wordt ingevuld op basis van deze taakstelling enerzijds en het door de
Raad gehanteerde toetsingskader anderzijds.


In 2016 heeft de Raad van Toezicht deels gewerkt met het toetsingskader op basis van een balanced score card met de volgende resultaat-
gebieden:
- reguliere bedrijfsvoering
- kwaliteit van het onderwijs
- verbeteringen invoeren op het gebied van onderwijs
- personeelsontwikkeling
- financiën en financiële risicoanalyse
- huisvesting.
De Raad van Toezicht heeft de resultaatgebieden vertaald in streefcijfers. In de loop van 2016 is het toetsingskader van de balanced score card omgezet in het toetsingskader van het Strategische Beleidsplan 2015-2020, met bijbehorende tussentijdse voortgangsrapportages (samengevat in een kleur) op de resultaatsgebieden.

De resultaatsgebieden en het voortdurend toezicht op de voortgang daarin, helpen om evenwichtig toezicht te houden en tegelijkertijd ruimte te bieden aan de professionaliteit van het College van Bestuur.
De GMR vertegenwoordigd de ouders en de leerkrachten van Voila. De GMR is een belangrijke gesprekspartner voor het CvB en geeft gevraagd en ongevraagd advies over bovenschoolse aangelegenheden. Naast het adviesrecht hebben de ouder- en de personeelsgeleding ook instemmingsrecht op tal van beleidsterreinen.

Onderwerpen die in 2016 langs kwamen in de GMR zijn o.a. eigenrisicodragerschap, ziekteverzuim, verzuimbeleid, vervangingsbeleid, continurooster, vakantierooster, taalschool, onderzoek bestuurlijke samenwerking en de regeling generatiepact Voila.
De Taalschool is in een korte tijd opgezet en werkt goed. Complimenten daarvoor.

Afgelopen jaar hebben we extern advies gevraagd over het voorstel “Regeling Generatiepact”. De besluitvorming loopt door in 2017. Daarnaast zijn door diverse GMR leden cursussen en themabijeenkomsten bijgewoond.

Als inspraak- en advies orgaan heeft de GMR contact met de het College van Bestuur. Twee maal per jaar heeft de GMR een vergadering met de Raad van Toezicht. De primaire gesprekspartner van de GMR is het College van Bestuur.
In 2016 is er een nieuwe identiteitscommissie ingesteld en een nieuwe externe voorzitter aangetrokken. De commissie bestaat uit drie leerkrachten, twee ouders en één directeur, die met elkaar de vier denominaties of ‘levensbeschouwelijke identiteiten’ van Voila vertegenwoordigen: interconfessioneel, katholiek, openbaar en protestants-christelijk. De externe voorzitter is adviseur bij Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, en heeft expertise in alle identiteiten.

De nieuwe commissie kent zich vanuit formele en inhoudelijke
overwegingen twee taken toe:
1. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan CvB, directeuren
en teams van de Voila-scholen over de levensbeschouwelijk
identiteit (kritische vragen stellen en opbouwende
feedback geven).
2. Een dialogiserende, inspirerende en stimulerende rol en
niet zozeer een rol als controleur en bewaker van de vier
huidige levensbeschouwelijke identiteiten.

In 2016 is de Identiteitscommissie vooral bezig geweest met het toetsen van de Inter Confessionele identiteit en het herschrijven van de Openbare identiteit. In 2017 zullen de nieuwe teksten worden opgenomen in het Voila statuut.
Binnen het werk van de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersonen wordt een onderscheid gemaakt tussen melding, klacht en formele klacht.

> Er is sprake van een melding wanneer er ongerustheid is
over een situatie die anderen dan de melder betreft;

> Er is sprake van een klacht wanneer er sprake is van
ongenoegen dat de klager zelf betreft;

> Er is sprake van een formele officiële klacht wanneer een derde partij als de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of de klachtencommissie worden ingeschakeld, omdat men er op schoolniveau niet uit komt.
Uit de verslagen van de interne contactpersonen blijkt dat er in de verslagperiode geen formele klachten waren waarbij het bevoegd gezag betrokken was. Ook bij de externe vertrouwenspersoon werd geen formele klacht ingediend.

In 2016 is er maar één melding gemaakt en geen enkele klacht. Er werden zes adviezen gegeven aan met name leerlingen over vooral pesten.